Yhteystiedot

Eeva-Maria Maijala
em.maijala@gmail.com
puh. 050 512 0529

Uutiset

15.4.2019Eeva-Maria Maijalan työ eduskunnassa päättyiLue lisää »24.1.2019Maijala jätti kirjallisen kysymyksen liharuokien harhaanjohtavasta markkinoinnistaLue lisää »18.1.2019Maijala tyytyväinen ahmanpyynnin jatkumiseenLue lisää »

Kirjalliset kysymykset

puhumassa_250214.png

Eeva-Maria Maijala on tehnyt alla mainitut kirjalliset kysymykset vaalikaudella 2011–15. Kaikkien kysymysten sisällön löydät eduskunnan sivuilta tämän linkin takaa.

 


11.11.2011, KK 286/2011

 

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä vakinaistakseen poronhoitajien sijaisapukokeilun siten, että pysyvä järjestelmä tulee voimaan heti nykyisen kokeiluajan päätyttyä?

 

2.12.2011, KK 379/2011

 

Mihin toimenpiteisiin ministeriö aikoo ryhtyä, jotta karhujen määrä ja niiden aiheuttamat vahingot vähenevät vuonna 2012 poronhoitoalueella, perustaako ministeriö uusia valtakunnan metsästäjän virkoja, vai voidaanko työ sisällyttää olemassa olevien toimien työnkuvaan, sillä yksistään metsästäjien tekemänä työnä tavoitteet eivät toteudu, minkälaista käytännön apua valtio aikoo antaa vahinkoperusteisen poikkeusluvan saaneen pedon poistoon maastosta ja aikooko ministeriö varhentaa karhun syksyisen keskeytysmetsästyksen ajankohtaa poronhoitoalueella, jotta metsästykselle asetetut tavoitteet saadaan täytettyä ja karhujen aiheuttamat porovahingot saadaan vähenemään?

 

22.2.2012, KK 88/2012

 

Mitä hallitus aikoo tehdä, että Humanistisen ammattikorkeakoulun toiminta jatkuu Torniossa ja miten hallitus aikoo taata alueellisesti kattavan korkeakouluverkon säilymisen koko maassa?

 

15.3.2012, KK 184/2012

 

Onko rikoslainsäädäntöä tarkoitus muuttaa siten, että ainakin törkeimpien henki-, väkivalta- ja seksuaalirikosten rangaistusasteikkoja tullaan nostamaan ja onko tarkoitus ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin henkirikosten tunnusmerkistön uudelleenmäärittelemiseksi siten, että toisen ihmisen hengen tahallinen riistäminen olisi lähtökohtaisesti murha eikä tappo?

 

19.6.2012, KK 521/2012

 

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta paikalliset ihmiset voivat saada jatkossakin rajavyöhykelupia marjastuksen, kotitarvekalastuksen ja luonnontuotteiden keräämisen harjoittamiseen myös rajavyöhykkeellä?

 

18.12.2012, KK 997/2012

 

Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin kansalaisten turvallisuuden edistämiseksi kehittämällä erityisen harvaan asutuilla alueilla yhteistyömallia, jossa ovat mukana poliisi, tullilaitos, rajavartiosto ja kuntien edustajat sekä alueen naapurimaista Ruotsin ja Norjan edustajat?

 

18.12.2012, KK 998/2012

 

Kuinka pitkäkestoisessa ensivuokraus- tai yleensä vuokraustilanteessa tulee laatia energiatodistus, tullaanko vuokrattavien asuntojen energiatodistusten laatimisesta laatimaan pikaisesti tarkempia ohjeita ja

tuleeko laskennallinen energiatodistus laatia myös hyvin vähäarvoisille asunnoille ja jos tulee laatia, niin millainen todistus on kyseessä?

 

6.2.2013, KK 15/2013

 

Katsooko hallitus tarpeelliseksi ryhtyä toimenpiteisiin, joilla edistetään rikosuhripäivystyksen palveluiden tarjoamista myös rikoksentekijöiden omaisille?

 

14.2.2013, KK 64/2013

 

Mahdollistaako ensi vuoden alusta voimaan tuleva pakkokeinolainsäädäntö kadonneen henkilön teleliittymän tunnistamis- ja paikkatietojen käytön siten, että esim. dementoituneen tai alle 15-vuotiaiden kadonneiden henkilöiden jäljille päästään mahdollisimman ajoissa myös niissä tapauksissa, joissa ei ole syytä epäillä rikosta katoamisen syyksi ja onko päätetty tai onko valmisteilla muita säädöksiä, jotka mahdollistavat edellä mainitun toiminnan?

 

26.2.2013, KK 117/2013 (Yhdessä Vehkaperän ja Kaikkosen kanssa)

Aikooko hallitus ohjeistaa kuntia soveltamaan voimassa olevaa vesihuoltolakia siten, että asiansa hoitaneet kiinteistöt vapautetaan pakkoliitoksista vesihuoltolaitoksiin ja aikooko hallitus uudistaa vesihuoltolakia siten, että vesihuoltolaitosten pakkoasiakkuudesta luovutaan?

 

7.3.2013, KK 164/2013

 

Onko elintarvikkeiden alkuperämerkintöjä koskeva sääntely ja valvonta hallituksen mielestä ajan tasalla,

onko Suomen lipun tai muiden suomalaisuuteen olennaisesti liittyvien symbolien harhaanjohtava käyttö tuotepakkauksissa kielletty riittävän tehokkaasti ja onko valtiovalta tukenut ja toteuttanut riittävästi sellaisia kampanjoita, joilla pyritään edistämään kuluttajien tietoisuutta kotimaisen ruoan ostamisen merkityksestä?

 

15.3.2013, KK 206/2013

 

Onko valtiovalta ryhtymässä sellaisiin suojelutoimenpiteisiin, jotka voivat vaikeuttaa malminetsintää ja mahdollisesti tulevaisuudessa aloitettavaa kaivostoimintaa Lapissa ja etenkin ns. vihreäkivivyöhykkeen alueella?

 

23.5.2013, KK 435/2013

 

Millaisiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta harvaan asuttujen alueiden erityisolosuhteet ja niiden edellyttämä sääntely tullaan huomioimaan tulevissa kunta- sekä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksessa?

 

23.5.2013, KK 436/2013

 

Onko Ivalon ja Nellimin välisen maantien kunnossapidosta huolehdittu liikenneturvallisuuden edellyttämällä tavalla ja milloin tien peruskorjaukseen aiotaan ryhtyä?

 

18.6.2013, KK 567/2013 (Yhdessä Ojala-Niemelän, Lohen, Rundgrenin, Auton ja Mustajärven kanssa)

 

Milloin ahmakannan hoitosuunnitelma saadaan päätettäväksi, mitä toimenpiteitä tehdään, jotta ahmojen lukumäärästä saadaan aiempaa kattavampi ja laajemmin hyväksytty arvio, tullaanko jatkossa ahmojen aiheuttamat vahingot korvaamaan nykyisillä perusteilla vai onko valmisteilla laajasti vastustettu reviiriperusteinen korvausjärjestelmä ja millä aikataululla ministeriö saattaa voimaan ahmoille myönnettävät vahinkoperusteiset poikkeusluvat?

 

19.6.2013, KK 591/2013

 

Onko valtiovalta tietoinen niistä ongelmista, joita kotikunnan vapaa-ajan asunnon sijaintikuntaan muuttaminen voi aiheuttaa, kun henkilö merkitään vailla vakituista asuntoa olevaksi ja aiotaanko mihinkään toimenpiteisiin ryhtyä näiden ongelmien poistamiseksi?

 

26.6.2013, KK 620/2013

 

Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin vakuutussopimuslain muuttamiseksi siten, että jatkuvan vahinkovakuutussopimuksen irtisanominen tulisi toimittaa saantitodistusta vastaan?

 

26.6.2013, KK 635/2013 (Yhdessä Lohen, Ojala-Niemelän, Rundgrenin, Auton ja Mäntylän kanssa)

 

Onko saamen kielen opiskelun järjestämiseen varattu riittävästi resursseja peruskoulussa ja lukiossa ja mihin suuntaan nykytilannetta aiotaan kehittää ja

onko oppilailla riittävästi mahdollisuuksia hankkia saamen kielen opetusta esimerkiksi yksityisopetuksena ja osallistua sillä perusteella ylioppilaskirjoituksiin, mikäli oma tai lähialueen koulu ei tarjoa saamen kielen opetusta?

 

9.8.2013, KK 688/2013

 

Katsooko puolustusministeriö, että puolustusvoimat on velvollinen korvaamaan ne taloudelliset vahingot kokonaisuudessaan, jotka sen toiminnasta aiheutuvat poronomistajille ja poronomistajia edustaville paliskunnille ja aikooko puolustusvoimat huomioida 20.12.2012 allekirjoitetun sopimuksen perusteella käynnistettävissä tulevissa neuvotteluissa Pyhä-Kallion paliskunnan kanssa ne tutkimukset, jotka osoittavat Pyhä-Kallion paliskunnalle ja sen poronomistajille aiheutuvat vahingot?

 

14.11.2013, KK 1050/2013

 

Katsooko hallitus, että edunvalvonnasta vapauttamista koskeva lainsäädäntö turvaa riittävästi päämiehen oikeudet edunvalvonnan lakkauttamista koskevissa prosesseissa ja onko tarpeellista selvittää, tuleeko käräjäoikeuksien hankkia enemmän ns. moniammatillisen ryhmän lausuntoja ratkaisun pohjaksi?

 

14.11.2013, KK 1051/2013

 

Aikooko valtiovalta ryhtyä selvittämään karhukantojen todellista määrää ja aiotaanko se asettaa suomalaisen petopolitiikan perustaksi, ennen kuin poroelinkeino Suomessa käy täysin kannattamattomaksi?

 

23.1.2014, KK 1224/2013

 

Miten pienten terveysalan yrittäjien ja vain harvoin lääkemääräyksiä kirjoittavien yksittäisten lääkäreiden toimintaedellytykset aiotaan turvata sähköisen lääkemääräyksen käyttöönoton laajentuessa yksityiseen terveydenhuoltoon?

 

28.2.2014, KK 133/2014 (Yhdessä Rundgrenin, Lohen ja Ojala-Niemelän kanssa)

 

Katsooko hallitus sähköisen kaupanvahvistuksen takaavan riittävästi kansalaisten oikeusturvan erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa palveluun kirjautumiseen vaadittavia verkkotunnuksia voidaan käyttää kaupan osapuolen sitä ymmärtämättä?

 

7.3.2014, KK 161/2014

 

Onko valtiovalta tietoinen niistä ongelmista, joita postinjakelun heikkeneminen haja-asutusalueilla aiheuttaa ja

minkälaisiin toimenpiteisiin aiotaan ryhtyä, jotta postinjakelu ja myös viikonloppujakelu voidaan turvata?

 

12.3.2014, KK 177/2014

 

Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin hirvenpyynnin aloitusajankohdan aikaistamiseksi Pohjois-Suomessa nyt, kun kolmivuotisen kokeilun perusteella tehdyn tutkimuksen tulokset ovat valmistuneet?

 

4.4.2014, KK 263/2014

 

Onko valtiovallan mielestä matkapuhelinverkon toimivuus riittävällä tasolla Ylä-Lapissa, ja jos ei ole,

mitä asialle aiotaan tehdä?

 

16.5.2014, KK 380/2014

 

Millä perusteella Puolustusvoimien vaatehuoltoa Lapin osalta ollaan keskittämässä pois Lapin alueelta,

onko tällainen menettely maanpuolustuksen etujen tai Jääkäriprikaatin toimintojen kehittämisen kannalta järkevää,

miten tällaisen menettelyn jälkeen varmistetaan kriisitilanteessa vaatehuollon toiminta muualla kuin Etelä-Suomessa ja onko mahdollista ottaa käyttöön vaihtoehto, että jatkossa Kainuun Prikaatin vaatehuolto hoidetaan Mikkelissä ja muu Pohjois-Suomesta tuleva vaatehuolto hoidetaan jatkossakin Sodankylässä?

 

20.5.2014, KK 387/2014

 

Aikooko valtiovalta ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin, että pelastushelikopteritoiminnan koordinointi suoritetaan nykyistä tehokkaammin ja että kaikki resurssit otetaan käyttöön potilasturvallisuuden edistämiseksi?

 

6.6.2014, KK 454/2014

 

Onko valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin kohdistuvaa sääntelyä suunniteltu muutettavaksi siten, että se vaikuttaa heikentävästi maanomistajien oikeuksiin, onko näillä alueilla tapahtuvaan rakentamiseen tarkoitus esittää lisärajoituksia ja

miten suojelualueen perustamisen maanomistajille aiheuttamat taloudelliset menetykset aiotaan korvata?

 

12.6.2014, KK 480/2014

 

Onko postipakettien lähetettäväksi jättämistä koskevat palvelut turvattu haja-asutusalueilla hallituksen mielestä riittävässä laajuudessa ja ollaanko asiaa koskevaa sääntelyä mahdollisesti muuttamassa?

 

23.6.2014, KK 510/2014

 

Onko yhteistyö Suomen, Ruotsin ja Norjan poliisiviranomaisten kesken toteutettu riittävässä laajuudessa ja

ovatko Suomen ja Ruotsin poliisin yhteisvirantoimitusta koskevat neuvottelut kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi edenneet?

 

25.6.2014, KK 523/2014

 

Onko tuulivoimaloiden purkamista koskevasta vastuusta niiden käyttöiän päättymisen jälkeen säädetty riittävästi ja tuleeko tuulivoimayhtiöiltä vaatia vakuudet mahdollisten haittojen, maisemointityön ja erilaisten vahinkojen aiheuttamien korvausten takaamiseksi?

 

25.6.2014, KK 524/2014

 

Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta:

- karhujen todellinen määrä saada selvitettyä poronhoitoalueella,

- saadaan selville karhujen aiheuttamien porovahinkojen todellinen määrä,

- karhukantaa saadaan vähennettyä poronhoitoalueella luonnon kestävälle tasolle, jossa voidaan harjoittaa myös elinkeinollisesti toimivaa poronhoitoa, ja voidaanko tällöin ottaa käyttöön poistomenetelmänä esim. haaskalta pyynti,

- erityisen vaikealle petovahinkoalueelle Venäjän rajakuntiin myönnetään 30-35 karhun kiintiön kevätpyyntilupa, kunnes petovahingot selvästi vähenevät ja

- karhukannan hoitosuunnitelma voidaan laatia uudelleen?

 

16.9.2014, KK 676/2014

 

Aiotaanko nykyiseen lainsäädäntöön tehdä muutoksia, jotta kansalaisten tosiasiallinen mahdollisuus valita asuinpaikkansa vapaasti tulisi helpottumaan, huomioimalla erityisesti mahdollisuus muuttaa vakinaisesti asumaan sellaiseen loma-asuntoon, joka täyttää vakinaiselle asunnolle vaadittavat rakennusmääräykset?

 

2.10.2014, KK 742/2014

 

Aikooko valtiovalta edistää Rovajärven ampuma-alueella sellaista ratkaisua, että alueen yksityismailla ja sen lähiympäristössä saa jälleen rakentaa, tai jos rakennusrajoitukset aiotaan pitää voimassa, niin aikooko valtiovalta korvata maanomistajille aiheutuneet arvonmenetykset?

 

10.10.2014, KK 773/2014

 

Aikooko hallitus ryhtyä toimenpiteisiin korjatakseen tekonivelpotilaiden korvauksia koskevan puutteellisuuden lainsäädännössä, ja jos ei aio, niin millä perusteella hallitus ei aio puuttua tähän selkeästi havaittuun puutteellisuuteen?

 

23.10.2014, KK 821/2014 (Maijalan kirjallinen aloite jonka allekirjoitti 24 Keskustan kansanedustajaa.)

 

Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta Suomeen viime vuosina voimakkaasti levinneen merimetson määrää saadaan pikaisesti vähennettyä estämällä sen laajempi leviäminen Suomessa ja aiotaanko ryhtyä toimenpiteisiin, joilla selvitetään merimetsokannan voimakkaan kasvun vaikutus maaseutuelinkeinoihin?

 

12.11.2014, KK 862/2014

 

Aikooko valtiovalta ryhtyä muuttamaan lainsäädäntöä siten, että oppilaitoksiin tulevien, törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden rikollisten rikostaustasta ilmoitetaan oppilaitosten toiminnasta vastaaville tahoille muiden opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuden edistämiseksi?

 

21.11.2014, KK 903/2014

 

Onko liikennelupaa ja ammattipätevyyssäännöksiä koskevista säädösmuutoksista tiedotettu riittävällä tarkkuudella ja onko pienimuotoista kuljetustoimintaa harjoittavien monialayrittäjien asema huomioitu siten, ettei heille aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia?

 

4.12.2014, KK 939/2014

 

Minkä vuoksi Kemin Lapin lappalaisia eli metsäsaamelaisia ei ole hallituksen ILO-sopimuksen hyväksymistä koskevassa hallituksen esityksessä mitenkään huomioitu ja onko valtiovallan mielestä ihmisoikeuksien mukaista, että geeniperimän sekä elinkeinon- ja kulttuurinharjoittamisen osalta metsäsaamelaisiksi lukeutuvia henkilöitä ei tunnusteta Suomessa virallisesti saamelaisiksi?

 

28.1.2014, KK 1077/2014

 

Katsooko valtiovalta, että jatkosodan aikana rintamapalvelun luonteisissa palvelutehtävissä ja aseellisessa vartioinnissa toimineet henkilöt ovat saaneet isänmaan hyväksi tekemästään työstä riittävän tunnustuksen ja

tulisiko tällaiset henkilöt nyt saattaa oikeutetuiksi samanlaiseen kuntoutustoimintaan kuin sotaveteraanit?